Hjem > H > Hva Skjedde I 1885 I Norge?

Hva skjedde i 1885 i Norge?

Stortinget 1885

Aksjonen nådde inn i Stortinget då 41 stortingsmenn i februar 1885 gjorde framlegg om at landsmålet måtte få «full Rett og Fridom jamsides med Bokmaalet». Vedtaket kom etter det som truleg er den mest omfattande språkdebatten i Stortinget nokon gong.

Les mer

Hva er Målparagrafen?

Målparagrafen var paragrafen i folkeskulelovene som regulerte bruken av bokmål og nynorsk i undervisninga. Hovudprinsippa gjeld framleis og er i dag ein del av opplæringslova. I forhold til dette, hvilken virkning fikk jamstillingsvedtaket? Jamstillingsvedtaket var et vedtak fattet av Stortinget som sidestilte riksmål (bokmål) og landsmål (nynorsk). Dette vedtaket er gjeldende også i dag og skal sørge for at bokmål og nynorsk er likestilte i offentlig språkbruk.

Hvorfor er 1885 et viktig år i norsk språkhistorie?

I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk. Aasens landsmål var egentlig ikke mye i bruk fram til det. Hvilke virkemidler ble tatt i bruk i 1938 reformen for å føre de to skriftspråkene nærmere hverandre? Hvilke virkemidler ble tatt i bruk i 1938 reformen for å føre de to skriftspråkene nærmere hverandre? Bløte konsonanter ble harde, en god del ord ble fornorsket, og diftonger ble innført.

Og et annet spørsmål, når ble jamstillingsvedtaket vedtatt i stortinget?

mai 1885 med 78 venstrestemmer (mot 31 høyrestemmer) som anmodet regjeringen «om at træffe fornøden Forføining til at det norske Folkesprog som Skole- og officielt Sprog sidestilles med vort almindelige Skrift- og Bogsprog». Vedtaket var et såkalt anmodningsvedtak, dvs. Hva er en Rettskrivingsreform? Rettskrivingsreform er ei omfattande rettskrivingsendring i eit skriftspråk, ofte gjennomført av eit offentleg organ eller eit anna organ som har ansvaret for å normere eit skriftspråk. Rettskrivingsreformer har skjedd i dei fleste skriftspråk, men det normale er at det skjer forholdsvis sjeldan.

Hva skjedde med samnorsk?

«Samnorsk» blir også brukt nedsettende om det radikale bokmålet som ble innført ved rettskrivningsreformen av 1938, og da særlig den nynorsknære varianten som preget skolens lærebøker i 1940- og 50-årene. Samnorsken ble offisielt oppgitt i 2002, da Odelstinget vedtok å oppheve paragraf 1b i Lov om Norsk språkråd. Hva skjedde med språket på 1800 tallet? På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden.

Hvilket politisk parti støttet riksmål?

Tidlig 1900-tallet

Den offisielle norske språkpolitikken utover 1900-tallet, styrt av Venstre og etterhvert overtatt av Arbeiderpartiet, var et forsøk på å smelte sammen riksmålet og landsmålet (i 1929 forandret til henholdsvis bokmål og nynorsk) til ett skriftspråk – samnorsk.

By Leopoldine Pettet

Hva går jamstillingsvedtaket ut på? :: Hva argumenterer Aasen for i artikkelen om vårt skriftspråk?
Nyttige lenker