Hjem > H > Hvordan Gikk Ivar Aasen Fram For Å Skape Landsmålet?

Hvordan gikk Ivar Aasen fram for å skape landsmålet?

Aasen ville rett og slett skape et skriftspråk for "almuen", altså for vanlige folk, og han arbeida blant annet etter disse prinsippene:

  • Fellestrekk skal komme fram. Skriftspråket skal synliggjøre det felles systemet i dialektene så langt som mulig.
  • Gammelt framfor nytt.
  • Norsk framfor utenlandsk.
  • Fast norm.

Les mer

Hva var hovedpunktene i Knud Knudsen sitt språkprogram?

Hovedpunktene i Knud Knudsens språkprogram var at han ville fornorske dansken. Det var hans tanker som slo igjennom for det moderne norske bokmålet. Han ville gjøre skriftspråket lettere for folk flest. Skriftspråket skulle bygge på talemålet. Hva var Jamstillingsvedtaket fra 1885? Jamstillingsvedtaket var eit vedtak i Stortinget i 1885 der det vart vedteke å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», det som i dag er skriftspråka nynorsk og bokmål.

Så, hvilken språkfamilie er norsk?

Norsk tilhører språkfamilien, så hvilken? Når kom landsmål? Gjennom arbeidet til Ivar Aasen blei norsk til eit skriftspråk att på 1800-talet, under namnet Landsmaal (det vil seie målet for heile landet), frå 1917 skrive landsmål, og sidan 1929 kalla nynorsk (i motsetnad til gamalnorsk).

Når ble landsmålet tatt i bruk som skriftspråk?

Alt frå slutten av 1850-åra byrja andre å ta skriftspråket i bruk. Landsmålet blei likestilt med dansk i 1885 og blei godkjent som undervisingsspråk i skolen etter lokal avgjerd i 1892. Landsmålet auka raskt i bruk og popularitet i Bygde-Noreg. I 1929 fekk språket offisielt namnet nynorsk etter vedtak i Stortinget. Hvem var Knud Knudsen Hvor kom han fra hvilken utdanning hadde han og hvor jobbet han? Knud Knudsen (1812–1895) kom fra Holt ved Tvedestrand og vokste opp under enkle kår. Han ble lærer i hjembygda, og senere tok han filologisk embetseksamen ved Universitetet i Kristiania. Han endte etter hvert opp som overlærer ved katedralskolen i Kristiania.

Hva gjorde Knud Knudsen for å fornorske dansk skriftspråk?

Fornorskingslinja. Knud Knudsen hadde det samme målet for øyet som Ivar Aasen, nemlig et selvstendig norsk skriftspråk. Men i motsetning til Aasen ville Knudsen gå «Gradvishetens Vej, ikke Bråhastens». Han så en gradvis fornorsking av det danske skriftspråket som den beste løsninga. Du kan også spørre hvorfor lagde knud knudsen bokmål? Det var viktig for Knudsen å ha et norsk skriftspråk fordi det sa noe om den nasjonale identiteten vår. Det var viktig for Knudsen at det norske språket var lett å lære, og bruke, for alle i landet vårt. Det var viktig for Knudsen at skriftspråket skulle etterlikne talemålet, ikke omvendt.

Og et annet spørsmål, hva skjedde i 1885 i norge?

Da vedtaket om jamstilling ble fattet i 1885, var det 78 stortingsrepresentanter som stemte for, alle fra Venstre, og 31 som stemte mot, alle så nær som to fra Høyre. 137 år etter jamstillingsvedtaket har over en halv million nordmenn nynorsk som førstespråk.

By Anselmi

Hva er Målparagrafen? :: Er nederlandsk og tysk likt?
Nyttige lenker