Hjem > H > Hvem Tilhører Viken?

Hvem tilhører Viken?

Viken er et norsk fylke som per 2022 er under avvikling. Fylket består hovedsakelig av de tidligere fylkene og nåværende valgkretsene Akershus (i grensene fra 1948), Buskerud og Østfold, som ble slått sammen til nye Viken fylke med virkning fra 1. januar 2020.

Les mer

Hvilke fylker er Viken?

Viken er et norsk fylke, opprettet 1. januar 2020 gjennom en sammenslåing av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Viken grenser i øst til Sverige, i øst og nord til Innlandet, i vest til Vestfold og Telemark og Vestland og i sør til Skagerrak. I forhold til dette, hva er forskjellen på fylke og fylkeskommune? Fylkeskommunen er det regionale folkevalgte styringsnivået i Norge. Landområdet for en fylkeskommune kalles et fylke. Fylkeskommunen ledes av et fylkesting, valgt i allmenne valg for fire år. Innføringen av direkte valg av representanter til fylkesting skjedde i 1975.

Hva er forskjellen på en kommune og en fylkeskommune?

Fylkeskommunen er styrt på samme måte som kommunene. Innbyggerne velger et fylkesting, og det er fylkesordføreren som er øverste politiske leder. Fylkesutvalget er det samme som formannskapet i kommunene. Den øverste administrative sjefen i fylkeskommunen er fylkesrådmannen. Tilsvarende, hva heter hedmark nå? 2020: Oppland og Hedmark blir til Innlandet

februar 2017 at Hedmark og Oppland skulle slå seg sammen til ett fylke. Regionreformen ble vedtatt av Stortinget den .

Hva er Statsforvalterens oppgaver?

Statsforvalteren har som oppgave å bidra til at Stortingets og regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Det utføres gjennom forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. I tillegg overvåker statsforvalteren kommunenes virksomhet. Hva gjør fylkestinget? Fylkestinget er det øverste, folkevalgte organ i fylkeskommunen. Det er fylkestinget som angir rammene for den fylkeskommunale virksomheten. Dette skjer gjennom vedtak om fylkesplan, økonomiplan og årsbudsjett.

Hva er egentlig fylkeskommune?

Fylkeskommune (nordsamisk: fylkkasuohkan eller fylkkagielda; sørsamisk: fylhkentjïelte; kvensk: fylkinkomuuni) er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Norge. Fylkeskommunen har forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver innen et fylke. Hva er en kommune enkelt forklart? Hva er en kommune? En kommune er et bestemt geografisk område, og utgjør et lokalsamfunn der innbyggerne skal løse en del oppgaver i fellesskap. Det gjelder for eksempel barnehage og grunnskole, fritidstilbud for unge og eldre, parker, idrettsanlegg og bibliotek.

Hva slags oppgaver har fylkeskommune?

Oppgavene er blant annet videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. Folkevalgte har vedtatt visjonen «Viken viser vei», med bærekraft, utvikling og kompetanse som mål for fylkeskommunen.

By Lux

Hva er oppgaven til fylkeskommune? :: Hva er Norges største bank?
Nyttige lenker